AS COSAS CLARAS.


(Texto recibiu en o blog, no ye a opinion de l'autor)

Pareix que l'autocroclamada Academia de l'Aragonés pretende engañar á la gent dicindo que son l'autoridat d'a luenga aragonesa. Caldrá fer-les memória que emplegan ixe titulo de manera ilegal e que o Guvierno d'Aragón ya les n'ha dito per activa e per pasiva: NO SON L'ACADÉMIA, l'Académia naixerá d'as decisions d'o Consello Superior d'as Luengas d'Aragón, seguntes obliga a Lei de Luengas. Caldrá, tamién, fer-les saber que a suya propuesta ortografica ye una més e que puestar que a futura Academia, a de verdat, a legal, no ixa pseudo Academia, no tienga os mesmos criterios e a ortografia que adopte seiga una atra. En veras, cuasi a totalidat d'as normas e os principios cientificos en os que se apoya ya fuoron publicaus fa tiempo per a Sociedat de Lingüistica Aragonesa (SLA), de manera que ni sisquiera en ixo son os primers.

Lo que cal deixar claro á toz ye :

1º Que encara no se ye fundada l'Academia d'a Luenga Aragonesa e que garra asociación puet emplegar ixe nombre.

2º Que encara no b'ha denguna autoridat que pueda dictar normas, ni ortograficas ni de cualsiquier atro tipo.

3º Que per agora esisten tres modelos ortograficos pero que dengun d'els puet estar normativo; son (en orden cronologico) o modelo d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, o modelo d'a Sociedat de Lingüista Aragonesa e o modelo d'o Estudio de Filologia Aragonesa, o verdadero nombre d'a pseudo Academia.

4º Que només cuan seiga creyada l'Academia seguntes a normativa d'a Lei de Luengas podremos parlar de que esiste una autoridat lingüista de l'aragonés, per agora dengua d'as asociacions que treballan per a nuestra luenga tiene capacidat legal per dictar normas. De modo que ixa Academia legal será qui decida o modelo ortografico.

Entre que ixo arriba, que dengún tienga la lacha de dicir que tienen autoridat. Pareix que qui ha escrito o comentario quiere fer-nos creyer que ya esisten unas normas legals. Pos no, caldrá decir-le que informe e que no desinforme intencionadament e interesadament.

(Texto recibiu en o blog, no ye a opinion de l'autor)

Fuente: http://www.nabatiando.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario