“PAN DE LECTURA” UNA RESEÑA DE O. PALAZÍN ARA

O libro Pan de lectura del Gobierno de Aragón, con o soztetulo de Sugerencias para un plan de lectura, escritura y expresión oral, e coordinato por Mercedes Caballud Albiac, naxe con o deseyo de serbir d’empente ta que ros zentros educatibos d’Aragón trabillen un plan que premita desembolicar a competenzia comunicatiba en cuatro estrezas: leyer, escrebir, ascuitar e fablar. Ye un frechinache de destintas bozes (de profesors, escritors, editors, mairals d’instituzions, pais e mais, alumnos e alumnas… que opinan sopre cómo s’estimulan istas competenzias). Tot isto ye chunto d’asabelos recursos nombratos astí, ta poder lograr-lo.

Por o que fa á l’aragonés e o catalán, ditas luengas propias, e cal acobaltar-lo, son firme representatas en ista publicazión d’o Gubierno de Aragón (Departamento de Educación, Cultura y Deporte).

Nos trobamos primero con un escrito en aragonés (con traduzión enta o castellano), feito por Ánchel Conte, sopre ra traza e tot o que arredola fer uno d’os suyos poemas, en iste causo “Zerca d’a noria més polita nunca bista”, (pp. 54-55). O profesor Antonio Bengochea fa ro propio pero con un escrito en catalán d’a poesía en o Matarraña, con l’articlo “Desideri Lombarte, l’alé popular del Matarranya”(pp. 68-69).

M.ª Pilar Benítez e Óscar Latas fan un estudio en o que dan notorio d’a istoria muderna d’a literatura en aragonés, ficando curtos exemplos de bels escritors contemporaneos á modo de chiqueta antolochía literaria d’a fabla aragonesa tetulata “La literatura en aragonés… a veces se nos olvida” (pp. 70-72). Contina un testo en aragonés ribagorzano, á cargo d’a bibliotecaria Lola García, “Yo mai heba escribiu cosa”, e dos testos curtos de “O trasgresor piadoso”, de Severino Pallaruelo (p. 73).

En o trestallo de reseñas, bi ha una de M.ª Pilar Benítez clamata “Cuentos en las tres lenguas”, sopre ra zaguera obra de Carlos González, De la chaminera al tejao…, una “Bibliografía bàsica sobre literatura oral del Matarranya”, á cargo de Antonio Bengochea, e una coronica d’o zentro trilingüe catalán-castellano-inglés de Fraga (pp. 74-75).

Ramón Campo, profesor d’aragonés, nos fa, baxo ro tetulo de “No en tienen prou” un relato escrito en aragonés, con dos cabos: “Sentine y leyene” e “A toz les fa goyo a falordieta”, as esperenzias d’un pai leyendo en aragonés á ros suyos fillos (pp. 218-219). En catalán Mercedes Llop, fa ro relato “Una història, una mestra” (pp. 254-257).

Se zarra ro libro con una chicota descripzión d’os dos proyeutos d’animazion cultural ofizials d’o Departamento de Educación, ta ra espardidura d’as luengas propias en os zentros escolars, adedicatos en as senglas denominazions á dos escritors, “Jesús Moncada” ta o catalán e “Luzía Dueso” ta l’aragonés (p. 368).

Asinas que semos debán d’un libro que, ta ro cambo de l’amostranza, ye un material de leutura obligatoria, en o que ras nuestras luengas, amanixen bien representatas como recurso educatibo ta ros profesors e que ye una ferramienta ta empentar á leyer en clase d’una traza más orichinal e plural.

As colaborazions se pueden leyer tamién dende ista web

Fuente: http://aaescritores.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario