IV ZERTAMEN MEMORIA DE POESIA MARIA PILAR ESCALERA MARTÍNEZ

As obras se nenbiarán por correyo a: Santiago Carcas Cuartero - C/ Juan Bregante nº 4, 1º C Izda - Casetas- Zaragoza, CP: 50620; Tlfno: 605877931

As obras serán orichinals e inéditas, no publicadas ni ganadoras de dingún atro concurso.

As obras se nenbiaránn por carta, se encluirá un sobre alchunto zarrau "plica", y que en lo suyo esterior figurará o seudónimo, y en o interior d´íste se encluirá una fotocopia del Carné d´Identidá d´o autor, nombre y apellius, adresa, telefón, móbil y correu eleutrónico (si lo tubese); si se deseya se podrá aportar breu comentario sobre o poema presentau.

Podrán partizipar en o Certamen, todas as presonas intresadas, ixo rai de profesión ni estau soziocultural, yes un Certamen ubierto a tot o mundo, d´estraza indibidual o coleutiva en as suyas diferens Categorías

PREMIOS:

25.00 € a lo primer ganador, Diploma onorífico y acreditazión

Se ferá entrega de 3 (TRES) Diplomas y acreditación a os millors clasificaus d´os puestos 2º al 4º respeutibamén.

O lema ta iste IV Zertamen será: O TELLAU D´A MÍA BIDA (tot o relazionau con o que una presona creye que ye prexina que puestar o tellau d´a suya casa, como li cuacareba, etz.)

Todas as obras deberán ser basadas en o lema : O TELLAU D´A MÍA BIDA, quidándo difuera d´o concurso todas aquellas obras que no faigan referenzia a lo lema estableziu.

A rima será libre y metrica, con estensión masima de 15 bersos, en letra Times New Roman u Arial, a dople espazio. O tetulo, a poesía y o seudonimo irán en orden correlatibo, ye dizir, de cucha a dreita y de entalto dica abaxo consecutibos y mantenendo o marxen empezipiando siempre por a cucha . En as pachinas solo que deberá esistir o tetulo a lo prinzipio d´a pachina, a continazión a poesía y a pie de pachina irá o seudonimo, quidando descartadas todas aquellas obras que leben testos adizionals, dibuchos, etc.

O fallo d´o Churau estará inapelable; O Churau estará dau a conozer o díya d´o fallo d´os ganadors d´o Zertamen; Os premios podrán estar dibidius o declaradus disiertos si a chuizio d´o Churau, as obras presentadas no reyunesen méritos suficiens o no se achusten a las condizions establezidas en as bases descritas; Cualsiquier zircunstancia no prebista será resuelta por o Churau; O Churau no se´n fa responsable d´os usos indebius o fraudulens que pudisen brotar d´o material presentau; A representazión d´o Zertamen se reserba a publicazión de toz as obras premiadas, fendo entrega de copias a los ganadors asinas como referenzia al autor; O Churau se reserbará un echemplar ta lo archibo de toz os poemas con os datos d´os autors por o IV ZERTAMEN DE POESÍA - MEMORIA Mª PILAR ESCALERA MARTÍNEZ INTERNAZIONAL 2011,; Os echemplars recibius no serán retornaus; Os fallos d´o Churau se darán a conoxer por bía presonal a los ganadors; Os premios serán recullitos por os ganadors o en o suyo nombre "por a presona nombrada por o ganador" acreditando o documén pertinente, durante o desarrollo d´a entrega de premios d´o Certamen o díya 16 de chulio de 2011 , en o lugar de Rodenas - Teruel, (se contautará con toz os partizipans, ta la comunicazión esaucta d´o desarrollo de l´ebento en a Web d´o Zertamen: certamendepoesiamariapilar.com) ; A partizipazión en iste Zertamen, emplica la total azeutazión d´as suyas bases.

Fin de presentazión d´as obras o 17 de chunio de 2011

Fuente: http://certamendepoesiamariapilar.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario