GAMBADETA D'O CABO CURSO EN AGUARÓN

O domingo 3 de chunio, Ligallo de Fablans de Zaragoza fizo a espezial clase d´aragonés d’o curso 2011-2012 en a Comarca de Cariñena ta zilebrar o cabo curso d’ista añada.

Á nomás meya ora de Zaragoza, á os piez d’a sierra d’Algairén, se i troba Aguarón. Lugar aon una chicota parti de l’alunalla de primer y segundo ran de Zaragoza, y belún d’o curso á distanzia, s’achuntó ta besitar Casa O Gaitero. Allí pasemos por todas as cambras d’a biella casa d’o mosen d’Aguarón, que son paradas ta beyer os muitos estrumentos mosicals que tienen d’Aragón y d’a resta d’o mundo. Estrumentos muito bien arreglatos y acotraziatos por as esferens familias mosicals seguntes os regles de Hornbostel-Sachs.

A besita estió endrezata por o mosico (amás d’atras muitas cosas) Chan Baos, que esplanicó en aragonés arredol de toz os estrumentos que bi ha por as esferens cambras á l’alunnalla, sozios y amigos. Alcompañaba os charrazos con preguntas á las que “aforzó” á contestar en a luenga que i esfendemos. Y ta rematar a besita, y como no podeba ser d’atra traza en Casa o Gaitero, la rematemos con un chicot conzierto de gaita de Lizer Baos.

Tos recomiendo fer una besita ta iste espazio espezial y esferén. Un puesto que rebute de bribazions que no rezibirás en atros edifizios caros y mudernos. Solo que Eugenio Arnao podeba regalar-nos una casa como ista.

Goyosos d’a besita, marchemos t’Almonazid d’a Sierra, amán d’Aguarón, á chentar. Dimpués de fer charradeta en a sobremesa, se fizo a entrega de diplomas en a plaza d’o lugar. Un domingo fresco y muito polido en o primer cabo semana de chunio y una clase esferén, igual por estar a zaguera...........… d’iste curso.

Bitoria Rivero,
Bizesecretaria de Fablans Zaragoza

No hay comentarios:

Publicar un comentario