CHA DENUNZIA EN EUROPA A GRIEU SITUAZIÓN QUE CONFRONTAN AS LUENGAS D’ARAGÓN

Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en afers europeyos, partezipó en una trobada organizata por o deputato d’o Parlamento Europeyo François Alfonsi, ta ra elaborazión d’un decumento europeyo sobre a protezión d’as luengas.
Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en temas europeyos, ha partezipato ista semana en una trobada organizata en a siede d’o Parlamento Europeyo en Bruselas, combidato por o deputato François Alfonsi, ta ra elaborazión d’un decumento europeyo sobre protezión d’as luengas. L’ochetibo d’ista mesa de treballo yera replegar en un decumento cheneral a opinión de representans d’o Consello d’Europa, d’a UNESCO, d’o Rete ta ra promozión d’a dibersidá lingüistica (NPLD) e d’imbitatos espiertos en o tema (entre os que se trobaba o representán de CHA).

Miguel Martínez Tomey metió sobre a mesa “o incumplimiento sistematico e deliberato por parti d’o Gubierno d’Aragón e d’o Gubierno estatal d’a Carta Europeya de protezión d’as luengas minoritarias”. O Gubierno d’Aragón, en concreto, “quiere acabar con as luengas d’Aragón á trabiés d’o incumplimiento sistematico d’a Lei de Luengas e d’una nueba Lei más nozible si cape. Mesmo adota dezisions contrarias á l’autual lei sin asperar a suya zircunduzión, como a combocatoria d’o premio Arnal Cavero-Guillem Nicolau, en a que desaparixe o reconoximiento d’as luengas aragonesa e catalana d’Aragón”.

Tomey denunzió “o caziquismo inteleutual d’o PP-PAR, enzerrinato en a unificazión lingüistica d’o Estato en un alarde d’españolismo á l’estilo d’a pasata ditadura”. Ta o representán CHA “Europa ya ha albertito á o Gubierno d’Aragón e o Gubierno estatal de que son incumplindo a normatiba europeya pero, as dos instituzions nomás escuitan d’Europa o que lis peta”.

D’a reunión mantenita en Bruselas se destacan bellas conclusions basicas. D’un costato, a nezesidá de que a UE destine presupuesto á ra promozión e cudiato d’as luengas minoritarias. De l’atro, a nezesidá de que se metan en marcha línias d’autuazión politica ta refirmar-las. Entre ístas estacan: o suyo uso en l’amostranza, o fomento d’a produzión literaria, audiobisual, decumental…; o fomento d’as luengas drento de l’uso cutiano en os puestos en os que se fablan e á l’ora d’endrezar-se á ras almenistrazions publicas.

Fuente: http://aragoneneuropa.wordpress.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario