CHA DENUNZIARÁ Á O GUBIERNO D’ARAGÓN DEBÁN D’EUROPA POR INCUMPLIR A CARTA D’AS LUENGAS MINORITARIAS

CHA denunziará en o Consello d’Europa as prebisions d’o Gubierno d’Aragón respeuto á ra Lei de Luengas porque bulneran a Carta Europeya d’as luengas minoritarias. José Luis Soro, Presidén de CHA, considera que a politica de retalles tamién ha plegato á os dreitos lingüisticos d’os aragoneses/as y esplica que “no solo ye produzindo-se o incumplimiento d’una Lei aprebata sino que s’anunzia un cambeo que restrinchirá más encara o dreito á fer serbir e aprender as luengas d’Aragón”.

A denunzia que se presentará en os prosimos días en o Consello d’Europa tiene como oxetibo amostrar que o Gubierno d’Aragón ye incumplindo a Carta Europeya de luengas minoritarias que emologó ro Estato español. Ista normatiba europeya reconoxe aqueras luengas ofizials e tamién aqueras que os Estatutos protechen, como estarba o causo d’Aragón. En iste sentito, as pretensions d’o PP-PAR, “en una muestra de complexos e medranas debán d’o que suposa una riqueza cultural”, bulnerarban os puntos de l’articlo siete, que fabla d’o fomento d’as luengas, emplego d’as mesmas, reconoximiento d’as mesmas como riqueza cultural…

José Luis Soro confita en que “o Consello d’Europa pueda dar un toque d’atenzión á o PP-PAR ta albertir-les de que as politicas que gosan meter en marcha ban en cuentra d’un Tratato internazional”.

O Estatuto d’Autonomía d’Aragón reconoxe a esistenzia de luengas e modalidaz lingüisticas. Por lo tanto, fablar nomás de modalidaz lingüisticas como pretende o Gubierno PP-PAR, ye contrario á lo que o propio Estatuto reconoxe. A menaza d’eliminar a posibilidá de que os aragoneses/as puedan endrezar-sen á ras Almenistrazions en cualsiquiera d’as tres luengas bulnera tamién direutamén o Estatuto d’Autonomía.

Fuente: http://aragoneneuropa.wordpress.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario