CHUSÉ RAÚL USÓN: “PA L'ARAGONÉS A LEI DE LUENGAS D'ARAGON YE O ZAGUER TREN”

A nueva presidenta d'Aragon, Luisa Fernanda Rudi (PP), ya dixó bien claro en a campanya d'o suyo partiu que de ganar as eleccions autonomicas derogaria a 'Ley de Lenguas de Aragón', aprevata tasament fa siete meses per l'anterior partiu en o poder, o PSOE, con o refirme de CHA e IU. Cal recordar que ta part d'alavez lo suyo sócio de guvierno, o PAR, no apoyó ixa lei.

En estes zaguers meses, en virtut d'ixa Lei, s'ha constituito lo 'Consejo Superior de las Lenguas de Aragón' (CSLA), que ya ha aprevato lo suyo Reglamento d'Organizacion Interna asinas como as Ordinacions d'as futuras Académias de l'aragonés e d'o catalan. Tamien ninvió a lo 'Consejo de Gobierno' a suya propuesta de nombramiento d'os futuros miembros d'ixas Académias, pero a redota electoral d'o PSOE ha privato que isto ocurra.

Seguntes as zagueras informacions que son amanexitas en prensa, a nueva presidenta d'Aragon parla d'una reforma d'ixa Lei e no pas d'una derogacion, encara que nos podemos cargo de quáls van a estar os princípios d'ixa reforma: o PP siempre s'amostró contrário a la denominación d'aragonés e catalan pa las nuestras luengas romances, estimando-se més lo terme de 'modalidades propias', e muito beligerant con tot lo que supose qualquier proceso de nomalizacion.

Manimenos, o CSLA li ha feito arribar hue un escrito a la sinyora Luisa Fernanda Rudi en o que li comunica lo suyo deseyo de colaborar con o nuevo Guvierno e a suya total disposicion a treballar per l'aragonés e o catalan.

Pa l'aragonés a Lei de Luengas d'Aragon ye o zaguer tren a lo que puede puyar-se-ne esta lengua romance en periglo d'extincion. Una lei de Luengas posiblita un marco legal que aduya a rematar con tantos anyos de desiria, pero tamien de pezquinas e rinyatas internas dentro d'o movimiento de defensa de l'aragones. Ye imprescindible e necesária de tot una ortografia comun e una codificacion que se base en critérios cientificos.

As decisions d'o nuevo Guvierno d'Aragon respective a Lei de Luengas va a estar vital pa la supervivéncia de l'aragones, que ye dando as zagueras bocadas.

Fuente: www.vilaweb.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario