V Concurso de Haikus en aragonés.


A fin d’o concurso ye a promozión de l’uso de l’aragonés e d’a creazión literaria en ixa lengua en os retes sozials Facebook e Twitter

Dende a pachina de Facebook L’Aragonés en Plana Uesca, se convoca a zinquena edizión d’o concurso d’escritura de haikus en aragonés.

A fin d’o concurso ye a promozión de l’uso de l’aragonés e d’a creazión literaria en ixa lengua en os retes sozials Facebook e Twitter.

O concurso se rechirá por as siguiens normas de partizipazión:

Se podrá partizipar en o concurso dende as 00:00 oras d’o día 16 de mayo dica las 24:00 oras d’o 15 de chuño.

S’abrá d’escribir en lengua aragonesa. Cualsequier modelo ortografico ye valido.

Se i puede partizipar a traviés de Facebook u Twitter.

Pa partizipar en Facebook s’escribirán os haikus en o evento “5eno Concurso de haikus en aragonés” que se creará a tal efecto. [Ir-ie]

Pa participar-bi a traviés de Twitter s’escribirán os haikus con o hastag #Vconcursohaikusaragones.

Se i podrá partizipar tantas vegadas como se quiera, sin limite d’escritura de haikus.

O haiku s’achustará a la metrica clasica de tres versos de zinco, siete e zinco ”moras”, ye dezir, silabas metricas.

Se conzederá un unico premio atorgau a lo millor haiku, que será designau por o Churau.

O premio consistirá en un lote de libros e materials donaus por as editorials e entidaz colaboraderas.

Con a partizipazión en o concurso, s’azepta a zesión d’os dreitos de publicazión d’os haikus tanto en formato papel como en formato dichital.

A partizipazión en o concurso suposa l’azeptazión d’estas normas.

Fuente: arainfo.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario