CHA ACHUNTARÁ ALCALDES E CONZELLERS DEL ALTO ARAGÓN O DÍA 16 EN ESFENSA D’A LENGUA ARAGONESA EN L’AÍNSA

Chunta Aragonesista runirá os suyos Alcaldes e conzellers d’os monezipios pertenexiens á l’ambito lingüistico de l’aragonés, o prosimo domingo 16 de chunio en a localidá de L’Aínsa, ta analizar a situazión creyata con a enchaquia de l’aprebazión o zaguero 9 de mayo d’a nueba “Ley d’uso, protezión e promozión d’as luengas e modalidaz lingüisticas propias d’Aragón” e firmar una Declarazión d’os representans eleutos en relazión con a nueba lei de luengas.

Ta José Ramón Ceresuela, bizepresidén d’a Comarca de Sobrarbe “a nueba Lei noze encara más os dreitos lingüisticos d’os fabladors de l’aragonés sin que se tiengan en cuenta os criterios filolochicos e condena á ra unica luenga pribatiba d’Aragón, a luenga aragonesa, á continar estando una luenga amagata, que nomás bale que ta l’ambito pribato”.

Ta o bizepresidén d’a Comarca de Sobrarbe, “ista situazión afeuta á os dreitos d’a ziudadanía aragonesa e á ra istoria e dinidá d’iste País, e remera que a luenga aragonesa d’a que ebanos d’estar argüellosos se troba en serio risque, e cuan siga luenga muerta ya no será luenga de garra chen, bella cosa que no debemos premitir”.

O articlo 7 d’o Estatuto d’Autonomía d’Aragón diz plateramén que “denguno no podrá estar discriminato por razón d’a luenga”; manimenos, barias dezenas de mils d’aragoneses ban á estar discriminatos porque a suya luenga no solo no ba á estar útil ta ra bida sozial, sino que ni sisquiera tiene nombre, á penar de que a Carta Europeya d’as luengas rechionales u minoritarias estatueze libels minimos de protezión que son inoratos autualmén por ista Lei.

Fuente: http://arainfo.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario