II CONCURSO LITERARIO EN ARAGONÉS «O REINO D’OS MALLOS» (2014)

Organiza: Asoziazión APIAC, con a colaborazión d’os Conzellos d’Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Morillo de Galligo, Santolaria de Galligo, e d’as asoziazions: Asoziazión de Nabateros d’a Galliguera, Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Consello d’a Fabla Aragonesa.

REGLES DE PARTIZIPAZIÓN
1. Bi abrá en total zinco premios: a) cuatro chenerals: uno de narrazión curta, otro de poesía, otro d’articlos d’opinión e otro d’obras curtas de teyatro; b) un premio espezial, clamato "Luis Pérez Gella", pa o millor escrito, siga de narrazión, poesía, articlo d’opinión u teyatro feito por chen que resida u aiga naxito en bel lugar d’a Galliguera u d’a Sotonera. Os autors podrán presentar treballos en todas as categorías chenerals (pero solo un treballo por categoría). Antiparti, os autors que sigan residens u naxitos de bel lugar d’a Galliguera u d’a Sotonera, lo ferán notar en o esterior d’o sobre.

2. Os treballos se presentarán escritos en aragonés, siguindo correutamén as Normas graficas de l’aragonés (emologatas en 1987) e abrán d’estar ineditos.

3. Se presentarán tres copias de cada obra, feitas en fuellas de midas DIN-A4, á una sola cara e á dople espazio. A estensión d’as obras de narrazión curta será d’entre 5 e 15 fuellas; a d’as obras de poesía, d’entre 100 e 300 bersos; d’os articlos d’opinión, d’entre 2 e 3 fuellas; e d’obras curtas de teyatro, d’entre 5 e 10 fuellas. En toz os casos, os escritos se presentarán en tipos Times 12 puntos, u tipos que ocupen un espazio equibalén.

4. Os treballos lebarán un tetulo e una embotada, os cuals s’escribirán en o esterior d’un sobre zerrato, drento d’o que se meterán o nombre e os d’os apellidos de l’autor, asinas como l’adreza postal, o telefono, l’adreza de mensachería eleutronica, lugar de naximiento e os datos biograficos que l’autor creiga menister. Toz os treballos concurren a os premios chenerals; os que sigan en condizions de concurrir, antimás a o premio espezial deberán meter en o esterior d’o sobre, entre parentesis dimpués d’a embotada: (Galliguera-Sotonera).

5. Os treballos se nimbiarán antis d’o día 20 d’otubre de 2014 por correu ordinario u se ferán plegar de cualsiquier traza á: APIAC, Plaza Aragón, lum. 40, CP. 22800 Ayerbe. Tamién se podrán nimbiar por correu eleutronico: apiac@reinodelosmallos.com. En iste caso caldrá nimbiar dos achuntos: en uno irá a obra que concursa; en l’otro, os datos presonals.

6. A dezisión d’o churato se ferá publica en o mes de nobiembre de 2014. O churato será integrato por escritors en aragonés, estudiosos de l’aragonés, presonas notables d’a bida cultural d’a redolada e conzellers de lugars d’a redolada.

7. O churato podrá no atorgar o premio en bella categoría, si considera que a calidá d’as obras no ye pro gran como pa merexer o premio. Igualmén podrá atorgar bel aczésit, si lo creye combenién.

8. O premio consistirá en una cantidá de 250 euros en cada modalidá, tanto en os premios chenerals como en o premio espezial, y en a publicazión d’a obra. En o caso d’aczésit, se publicará tamién a obra pero no bi abrá pre en diners.

9. As obras que tiengan premio u aczésit se publicarán en un libret por a editorial Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. A imprentazión d’os testos se ferá d’alcuerdo con as Normas graficas de l’aragonés, emologatas en 1987.

10. As obras publicatas quedarán en propiedá d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. Igualmén os treballos no premiatos que no se reclamen en o plazo de 30 días naturals dende a calendata en que se faiga publica a dezisión d’o churato. Istos treballos, toz u beluno, poderban tamién publicar-sen si se chuzga combenién por parti d’as asoziazions u conzellos organizadors.

11. A entrega d’os premios se ferá cada añada en un lugar diferén d’a redolada, en un día que se determinará drento d’o mes de nobiembre. Os autors ganadors se comprometen a asistir á l’auto d’entrega d’os premios.

12. A presentazión á iste premio presuposa l’azeutazión d’istos regles.

Fuente: www.reinodelosmallos.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario