PREMIO PIRENE DE PERIODISMO INTERPIRINENCO 2014

L’ochetibo de o premio Pirene ye promober un millor conoximiento de a reyalidá pirinenca en toz os suyos aspeutos. Pueden optar a o premio Pirene os treballos periodisticos (de prensa, arradio u telebisión) que seigan estatos publicatos u esparditos entre l’1 de chulio de 2013 e o 30 de chunio de 2014 e que faigan referenzia á cualsiquier aspeuto rilazionato con os Pirineyos.

Os treballos que opten a o premio se pueden elaborar en cualsiquier luenga d’uso de o Perineyo (catalán, franzés, castellano, euskera, aragonés, oczitano u aranés) Tamién s’adempribian treballos en inglés. Ta fazilitar a leutura á o churato, se solizita que os treballos en euskera s’acompañen d’una traduzión (á o castellano, catalán u franzés).

S’establexen dos categorías seguntes o soporte: Prensa escrita e Meyos Audiobisuals. De os treballos de prensa ye menister presentar a o menos un orichinal de a publicazión, chunto con 4 copias de sobrebuena calidá. Os d’arradio e telebisión cal que seigan presentatos por quintuplicato, grabatos en compact-disc, DVD u USB e acompañatos de o zertificato d’emisión correspondién firmato por o/a direutor/a de a emisora. En o caso d’una serie, l’autor deberá presentar solamén un capetulo. S’adempribian treballos esparditos en Internet.

Ta partizipar en o Premio Pirene, cal achuntar á os treballos aspirans o formulario d’inscrizión firmato, con os datos d’os suyos autors u representans legals (nombre e renombres, adreza, e telefono u correu eleutronico de contauto), antis de o 31 de chulio de 2014:

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL GOVERN
Edifici Prada Casadet, baixos
AD500 Andorra la Vella
(Principat d'Andorra)

Incluyendo-bi a indicazión de que concurre á o premio Pirene.

A dotazión d’iste premio Pirene ye de 6.000 € alportatos por o Gubierno d’Andorra, de os cuals 3.000 € serán ta un reportache d’arradio u telebisión y 3.000 € ta un reportache de prensa escrita.

O churato será formato por presonas profesionals de o mundo de a comunicazión en as espezialidaz de prensa, arradio e telebisión, asinas como representans de o Gubierno d’Andorra.

O churato podrá eszeuzionalmén prener en considerazión, con o consentimiento previo de os autors, treballos en cualsiquier modalidá de o premio que en a suya opinión s’adauten a o esprito de o premio, anque no s’aigan presentato a o mesmo.

O churato siguirá o prozedimiento de botazions una dezaga d’atra dica otener una mayoría de botos á fabor d’un reportache determinato. O premio puede no estar achudicato. A decisión de o churato ye inapelable.

A dezisión de o churato se dará a conoxer en o mes de nobiembre de 2014. Toz os candidatos á o premio Pirene autorizan á ra Biblioteca Publica d’o Gubierno d’Andorra á publicar e reproduzir as propuestas finalistas e/u premiatas á trabiés d’os meyos de comunicazión, arradio, telebisión, ez. D’a mesma traza os candidatos autorizan á ra Biblioteca Publica d’o Gubierno á promozionar as suyas respeutibas pachinas web, e á orabés, sin pretender a otenzión de garra dreito por a espardidura d’istas.

Os treballos no premiatos podrán estar retiratos de a Biblioteca Pública del Govern un mes dimpués de a proclamazión de o premio y en os tres meses siguiens.

A presentazión de os treballos aspirans a o premio presuposa l’adempribio d’istas bases e de os dreitos e obligazions que se’n deriban de as mesmas.

Ta más informazión: tel.: + 376 828750

Bases del Premio 2014 - cat

Biblioteca Pública del Govern d'Andorra

No hay comentarios:

Publicar un comentario