CURSO D'ARAGONÉS EN BUERA, SEMONTANO DE BALBASTRO

Iste mes d'otubre prenzipiará en Buera (Uesca) un nueu curset de luenga aragonesa en luenga aragonesa. A paranza se fa per parti d'a colla cultural Purnas Semontano, mesa en o Semontano de Balbastro e que leba trenta añatas esfendendo e luitando per a amostranza e dinificazión de l'aragonés en a redolada d'o Semontano de Balbastro. Ista iniziatiba blinca grazias a un ligallo de mullers d'o lugar de Buera, o Conzello de Santa Maria de Dulzis e a colla dita. Al inte o lumero d'a alunalla apuntata blinca a buega d'as 10 presonas e o mayestro que ferá as clases será Chaime Capablo Duerto, mayestro de Purnas Semontano que imparte as clases en s zagueras añatas. Chaime, que a zaguera añata fazió e superó o Diploma de Filolochía Aragonesa impartito per a Unibersidá de Zaragoza en a Facultá d'Educazión de Uesca s'amostra refollato de tot debán d'iste chicot trango: " Ye importán plegar t'os lugars d'a redolada, cada begata soi más seguro de que a chen ye dispuesta a aprender l'aragonés, no más fa falta meyos, motibazión e uellata positiba ta concarar a reyalidá d'a luenga, con isto platero a chen se'n puya t'o carro e da ra cara".

Iste curset de grau d'iniziazión se ferá os miercols a ras 18.00 oras en o Zentro Multiusos de Buera. Prenzipiará o dia 2 d'otubre e rematará en plegar ta mayo. Ye de baldes e soz toz convidatos a bi amanar-tos.

A colla Purnas Semontano tamién tien unatra autibidá ta empentar iste agüerro, en Balbastro s'impartirá un curso de grau 2 ta continar treballando con l'alunalla que istas zagueras añatas ha penzipiato o suyo camín en l'aprendizache de l'aragonés.

Chaime Capablo Duerto,
Purnas Semontano

No hay comentarios:

Publicar un comentario