XII PREMIO LITERARIO EN ARAGONÉS "BILLA DE SIETEMO" (2013)

Organiza: O Conzello de Sietemo
Colabora: O Consello d´a Fabla Aragonesa

Regles de partizipazión

1.- Bi abrá dos premios chenerals: uno de narrazión curta e un atro de poesía; e un premio espezial ta la millor obra de poesía u de narrazión feita por presonas que sigan naxitas u residens en a Plana de Uesca u en o Semontano de Balbastro.

2.- Os treballos se presentarán escritos en aragonés e abrán d’estar ineditos.

3.- D’as obras caldrá presentar-ne tres copias e ístas serán feitas en fuellas de midas A4, á una sola cara e á dople espazio. A suya estensión abrá d’estar entre 5 e 25 fuellas á maquina en narrazión curta e entre 100 e 400 bersos en poesía.

4.- Os treballos lebarán un tetulo e una embotada, os cuals se cuaternarán en un sobre zarrato achunto, drento d’o que se meterán o nombre e dos apellius de l’autor u autora, asinas como l’adreza, telefono e, si en tiene, adreza eleutronica, puesto de naximiento e os datos biograficos que l’autor u autora creiga menister. Toz os treballos concurren á os premios chenerals. Os que sigan en condizions de concurrir, antimás, á o premio espezial deberán cuaternar chunto á la embotada: Plana/Semontano.

5.- Os treballos se nimbiarán por correu u se ferán plegar de cualsiquier traza ta o Conzello de Sietemo, Plaza Mayor, 10, 22125 SIETEMO (Uesca), antis d’o día 10 d’abiento de 2013.

6.- A dezisión d’o premio e a composizión d’o Churato se ferán publicos o día 17 d’abiento de 2013.

7.- Os autors u as autoras d’os treballos ganadors serán recompensatos u recompensatas con un pre de 400 euros, en o caso d’os premios chenerals, e de 200, en o caso d’o premio espezial.

8.- O Churato podrá dixar sin atorgar bel premio u atorgar bel aczésit si lo creye preziso. A suya dezisión será inapelable.

9.- As obras distinguitas con premio u aczésit se publicarán en un libret por a Editorial Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. Como ye de dar, a imprentazión d’os testos se ferá d’alcuerdo con as normas graficas de l’aragonés (de 1987).

10.- Os treballos que no se reclamen en o plazo de 30 días naturals, á contar dende a calendata en que se faiga publica la dezisión d’o Churato, quedarán en propiedá d’o Consello d’a Fabla Aragonesa e d’o Conzello de Sietemo, que podrán publicar-los si lo chuzgan d’intrés.

11.- A entrega d’os premios se ferá o día 22 d’abiento de 2013, en Sietemo.

12.- A presentazión á iste premio presuposa l’azeutazión d’istos regles.

Conzello de Sietemo

No hay comentarios:

Publicar un comentario