CARTA DE FRANÇOIS ALFONSI A LUISA FERNANDA RUDI

François ALFONSI. Deputato europeyo. Co-presidén d’o Intergrupo de Luengas Minoritarias d’o Parlamento Europeyo

Á l’atenzión de doña Luisa Fernanda Rudi. Presidenta d’a Deputazión Cheneral d’Aragón

Siñora Presidenta:

O nuestro intergrupo ha rezibito notorio en dos ocasions, en chunio de 2012 e dimpués en otubre de 2013, d’as consecuenzias negatibas d’a nueba lei de luengas adotata por a istituzión que busté preside con respeuto á ra luenga aragonesa e a luenga catalana fablatas en determinatas partis d’o territorio d’a suya comunidá autonoma.

Efeutibamén, ista lei nos procupa por suposar un retacule en a protezión que ha d’atorgar-se á ras luengas d’Europa en a suya dibersidá, e sobre tot á aqueras que, d’alcuerdo con os criterios zientificos establitos por a Unesco, son menazatas de desaparixión.

He estato ponén debán d’o Parlamento Europeyo d’un informe sobre ista matiera que ha recullito 645 botos faborables de 700 emititos, isto ye, un 92% d’os botos. Sobre ista premisa, m’espreso en nombre d’un consenso politico que abasta toz os grupos, encluyito ro Partito Popular Europeyo, d’o que ye parti o Partito Popular á o que busté pertenexe. Barios d’ixos deputatos pertenexen á l’Intergrupo, entre ellos Siñor Dorfmann, miembro d’o PPE, d’o SüdTirol, en Italia, cualo gubierno rechional proteche con eficazia a luenga ladina fablata en tres bals alpinas.

Me pienso que intresa á ra Deputazión Cheneral d’Aragón amanar-se á istas buenas prauticas en oserbanza en atras partis d’Europa, e meter en marcha una nueba politica lingüistica más ubierta e más en o sentito d’a dibersidá lingüistica que Europa quiere endizcar, tal e como l’ha proclamata o Parlamento Europeyo con o refirme d’una ampla mayoría.

Aspero que ista demanda siga escuitata e pueda dar treslato á o Intergrupo d’amilloramientos senificatibos en Aragón.

Entremistanto, aprobeito a ocasión ta espresar-li as mías atentas esprisions,

François Alfonsi

Fuente: http://aragoneneuropa.wordpress.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario