X CONCURSO DE RELATOS TA LEYER EN TRES MENUTOS ”LUIS DEL VAL”

REGLES DE PARTIZIPAZIÓN
1.- Podrán participar-bi totas as presonas intresatas mayors de 18 años, sin de limitazión d’edá, presentando cada partizipán una sola obra inedita. Á os ganadors d’a zaguera edizion en os suyos esferens premios se lis combocará á fer parti d’o churato. No podrán participar-bi os ganadors de edizions anteriors, en a mesma categoria.

2.- As obras serán escritas en luenga castellana u en luenga aragonesa. Serán de tema libre, ineditas, con estensión masima de 2 fuellas en formato A4, escritas por una sola cara, mecanografiatas u informatizatas á dople espazio (mena de letra Times New Roman, cuerpo 12) en bels 4.000 carauters.

3.- Se nimbiará orichinal e dos copias, achuntando una cubierta zarrata que contienga: nombre e apellidos, adreza, telefono de contauto e fotocopia d’o DNI u decumento que acredite a identificazión. En o esterior de dita cubierta zarrata ha d’amanexer o tetulo d’a obra presentata.

4.- O plazo d’almisión de treballos rematará o 28 de febrero de 2013, e s’entregarán en o rechistro d’o Conzello de Sallén, u bien por correu, siñalando en a cubierta: “X Concurso de relatos curtos ta leyer en tres menutos «Luis del Val»”, a ra siguién adreza:

Eszmo. Conzello de Sallén.
C/ Franzia, 4. 22640
Sallén de Galligo (Uesca).
E-mail: cultura@aytosallent.es

5.- S’establexen os premios siguiens:
• Premio en luenga castellana: 700 € e diploma
• Premio en luenga aragonesa: 400 € e diploma

6.- O churato será formato por presonas relazionatas con o mundo d’a cultura, representans de grupos politicos e d’asoziazions culturals. Pararán cuenta en a creyatibidá y en a teunica, emitindo a suya dezisión inapelable en reunión secreta e fendo-la publica en as autas d’as reunions que se tiengan en l’Auto que con ixa finalidá será organizato por o Conzello de Sallén e o Grupo de Cultura de Sallén.


7.- En l’auto organizato ta ra entrega de premios se leyerán os treballos premiatos, estando condizión indispensable ta tener dreito á o premio, estar presén en dito auto u representato por bella presona debidamén autorizata.

8.- O churato podrá declarar disierto beluno de os premios, si a o suyo parexer os treballos presentatos no tenesen a calidá mínima que en cal.

9.- As obras premiatas quedarán en propiedá d’o Eszmo. Conzello de Sallén, qui podrá fer uso d’as mesmas e d’as que trigue, d’entre totas as presentatas, por o suyo intrés u a suya calidá literaria, como creiga combenién, incluyita ra publicazión de as mesmas. As obras no premiatas ni trigatas podrán recullir-las os autors u as presonas autorizatas por istos antis d’o 30 d’abril de 2013, entendendo-se que en caso contrario l’autor arrenunzia a ra suya obra e que ista queda en propiedá de o Conzello.

10.- Os gastos de nimbío que pueda creyar a partizipa¬zión en iste concurso serán siempre por cuenta d’os partizipans, asinas como ros que chenere a suya presenzia en l’auto d’entrega de premios.

11.- O Conzello de Sallén cosirará as obras entre que dure o zertamen, anque no se fa responsable d’os malmetimientos u pierdas que por un casual podesen sofrir.

12.- A partizipazión en iste concurso suposa l’azeutazión de toz os regles de partizipazión, igual como d’a interpretazión que d’istos faiga o churato.

Sallén de Galligo, setiambre de 2012 

Fuente:: http://www.sallent.info

No hay comentarios:

Publicar un comentario