A IXENA. AS AUTIVIDAZ D'O LIGALLO DE FABLANS DE L' ARAGONÉS. IVIERNO-PRIMAVERA 2023


Ta cualsequier partizipazión en as autividaz, cal avisar-ne a secretaría; Tfn 692637391, por whatsapp, u por e-mail escribindo a presidenzia@fablans.org

• 10 de Febrero, 19 oras. Presentazión de “Lo Infinito en un Chunco”, Autor: Chusé Raúl Usón. Editato por Ediziones Xordica. Puesto: Siede Sozial Fablans.

• 17 de Febrero, 19 oras. Presentazión de “Espeutral Comic” cómic en Aragonés. Autors: Angel Guinda e Josema Carrasco. Editato por Olifante Ediziones de Poesía. Puesto: Siede Sozial Fablans. Se ferá o 22 d'abril, con os Omenaches arredol de l'aragonés. Tos informaremos.

• 05 de Marzo. Partizipazión en l´autividat d´a Cincomarzada. I seremos dende o maitin dica ra tarde (iremos concretando orarios). Mesa informativa e botiga. 

• 10 de Marzo, 19 oras. Charrada sobre Responsabilidat sozial corporativa, con Ebardo Herrero. 

• 17 de Marzo, 19 horas. Charrada de: “O prozeso de recuperazión d´a luenga aragonesa”. Por Carlos Miguel Abril Carceller. 

• 16 d´Abril. Vesita guiata t´o zentro d´interpretazión de l´aragonés. Puesto: Monesterio de Casbas. 

• 22 d´Abril. Omenaches arredol de l´aragonés. Zena e omenaches a sozios istoricos d´o ligallo e a suya labor en defensa d´a lengua aragonesa. Reconoiximiento a os voluntarios. Presentazión d´a Colla Chovenil de Fablans. 

• 23 d´Abril, día d´o libro. Partizipazión con una mesa ta ra venta de libros. A botiga será Ubierta ixe día. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario