LUENGA DE FUMO 2011

A setena edizión d’a programazión “Luenga de fumo”, que organiza o Consello d’a Fabla Aragonesa en colaborazión con a demba de Cultura de o Conzello de Uesca, preba d’espardir e promozionar a cultura feita en aragonés, á trabiés de diferens autibidaz.

-Toz os autos se fan en o Centro Cultural del Matadero (Abda. Martínez de Velasco, 6, 20005 Uesca) a ras 20:00 oras (fueras d’o teyatro).

Iste ye o programa d’ista añada, á o largo d’o mes d’abril (continará en mayo e chunio):

-18 d’abril, lunes.
Inaugurazión d’a Esposizión “200 Fuellas (1978-2010)”, que se i podrá beyer dica o 1 de mayo.

-24 d’abril, domingo.
Rezital de “OS CHOTOS” (antis más, “A Ronda d’os Chotos d’Embún”).

-25 d’abril, lunes.
Conferenzia de Miguel Martínez Tomey: “A Corona d’Aragón e as falsificazions istoricas”.

-26 d’abril, martes.
Rolde de charradas: “200 escritors ta 200 Fuellas”, con partizipazión de barios de os autors que se replegan en o libro coleutibo “200 escritors en aragonés en 200 Fuellas (1978-2010), que se presentará en o mesmo auto.

-27 d’abril, miércols.
Ara Cultural: “L’aragonés a trabiés d’os meyos audiobisuals”.

-29 d’abril, biernes.
Rezital de BIELLA NUEI & LA FRATERNITÉ, proyeuto mosical poliglota (aragonés / catalán / oczitano / franzés / español), con mosicos aragoneses, catalans e franzeses, baxo a direzión de Luis Miguel Bajén.

-1 de mayo, domingo.
DINGOLONDANGO (Ansó): “Percaziando una fazería” (teyatro en aragonés). 19.30 oras.

Fuente: http://aaescritores.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario