Páginas

VIII PREMIO "O GUA"

O Consello d’a Fabla Aragonesa fa o clamamiento d’o VIII Premio “O Gua” de narrazión ta ninos e ninas, que se reglará por os siguiens


REGLES DE PARTIZIPAZIÓN

1. O premio se fa cada tres añadas. Iste güeiteno clamamiento corresponde á 2010.
2. Os treballas que se i presienten serán ineditos e pueden estar un solo cuento u falordia u bien diferens narrazions curtas.
3. Podrá estar escritos en cualsiquier modalidá d’aragonés, pero en toz os casos, siguindo correutamén as normas graficas de l’aragonés.
4. As falordias u narrazions serán ta ninos e ninas e mozez e mozetas de 6 ta 12 añadas. Se balurará muito espezialmén o caráuter didautico, asinas como l’achustamiento d’o bocabulario e as construzions á ra edá.
5. L’amplaria d’o testo será d’entre 20 e 50 fuellas, á dople espazio (entre 50.000 e 125.000 carauters).
6. Os treballos podrán lebar debuxos (á una tinta, de 14 zm d’amplaria por 14 zm d’altaria, u proporcional a ixas midas, tanto en bertical como en orizontal). Encara que no ye obligatorio, ye consellable que biengan con debuxos. O Churato balurará a suya calidá e a conchunzión con o testo.
7. Os treballos podrán estar feitos por una persona u por barias.
8. Os treballos s’endrezarán ta: Consello d’a Fabla Aragonesa, VIII Premio “O Gua” (2010), trestallo postal 147, 22080 Uesca. No se i meterá o nombre d’os autors u atoras. S’achuntará una carpeta zarrata, con o tetulo d’a obra en o esterior, drento d’a que se cuaternarán os datos d’os autors u autoras (espezificando-bi quí ha feito ro testo e quí os debuxos, e a suya edá).
9. O plazo d’entrega d’orichinals rematará o día 30 de setiembre de 2010.
10. Bi abrá dos premios: a) uno ta mayors de 14 añadas, con un pre en metalico de 600 euros; b) un atro ta menors de 14 añadas, que consistirá en una colezión de libros en aragonés.
11. Se ferá a edizión d’as obras ganaderas, con un menimo de 500 exemplars, por a editorial Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa d’alcuerdo con as normas graficas de l’aragonés emologatas en abril de 1987. Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa s’alza os dreitos d’edizión tanto en aragonés como en cualsiquier atra luenga. As obras no pas premiatas quedarán en propiedá d’o Consello d’a Fabla Aragonesa de no meyar demanda en cuentra por parti d’os autors u autoras drento d’o plazo d’un mes dende que se faiga publica a dezisión d’o Churato.
12. A dezisión d’o Churato, que ye inapelable, se ferá saper publicamén en o mes d’otubre de 2010.
13. O Churato podrá dezidir no atorgar o premio á denguna d’as obras presentatas u atorgar bel aczésit, si lo creye combenién.
14. O feito de partizipar en iste premio presuposa l’azeutazión d’istos regles de partizipazión.

Uesca, abiento de 2009


CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA
Trestallo postal 147, 22080 Uesca
Abenida de Os Danzantes, 34, baxo. 22005 Uesca
corr.el: cfa@consello.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario